Triedy a triednictvo

Rozdelenie tried a triednictva - variant ARozdelenie tried a triednictva-variant B,C,AT
3.A Mgr. Lea Kondeková 1.B PhDr. Tatiana Tešlová
4.A Mgr. Janka Revallová - triedy IVP variant B/C
5.A Mgr. Marcela Budiská 1.IVP Mgr. Mária Tekeljaková
6.A Mgr. Zuzana Klaudíniová 2.IVP Mgr. Katarína Orlická
7.A Mgr. Zlata Kurinská 3.IVP Mgr. Mária Huťková
8.A Mgr. Alena Líšková - triedy IVP - pre žiakov s autizmom
9.A PaedDr. Gabriela Hámorská 4.IVP Mgr. Tatiana Bukovská
5.IVP Mgr. Danica Filipová
6.IVP Mgr. Katarína Paulínyová
7.IVP Mgr. Mária Misárová
Praktická školaAsistenti učiteľa
Mgr. Ľudmila Brisudová Ing. Silvia Bihariová
Učitelia bez trednictva Mgr. Monika Cerovská
Ing. Ivo Kočvara Mária Hanková
Mgr. Alena Pálušová Lenka Jesenská
Vychovávatelia Bc. Xénia Chutňáková
Eva Kučerová Mgr. Renáta Laceková
Bc. Janka Majerová 0,5 úv. Bc. Janka Majerová 0,5 úv.