Profesijný rozvoj 2021/2022

 Názov programu vzdelávania   PROGRAM   ADAPTAČNÉHO   VZDELÁVANIA
Poskytovateľ  vzdelávania   Špeciálna základná škola 
 Sídlo   P.Mudroňa 46, Martin
 IČO   36934252
 Odborný garant   Mgr. Peter Filip, riaditeľ školy
 Druh vzdelávania   Adaptačné vzdelávanie
 Rozsah vzdelávania   70 hodín
 Forma vzdelávania   Kombinovaná forma : prezenčná 50 hodín, dištančná 20 hodín
 Názov programu vzdelávania   PROGRAM    AKTUALIZAČNÉHO    VZDELÁVANIA
* Aktuálna školská legislatíva 2021/2022
* Antistresový program a relaxačné techniky
Poskytovateľ  vzdelávania   Špeciálna základná škola 
 Sídlo   P.Mudroňa 46, Martin
 IČO   36934252
 Odborný garant   Mgr. Gabriela Jurčiová,  zast. riaditeľa školy
 Druh vzdelávania   Aktualizačné vzdelávanie
 Rozsah vzdelávania   10  hodín
 Forma vzdelávania   prezenčná