Projekty

vub
V rámci otvorenej grantovej schémy pre Nádej 2014 s podtitulom Umenie liečisa Nadácia VÚB zamerala na podporu aktivít zvyšujúcich kvalitu života ľudí so špeciálnymi potrebami prostredníctvom arteterapie.*
Správna rada Nadácie VÚB z 90 prihlásených projektov vybrala 11 medzi, ktorými bol projekt našej školy pod názvom Sebavyjadrenie.
Pridelila mu grant vo výške 1700€.
Projekt Sebavyjadrenie umožní dlhodobo uplatňovať pravidelné arteterapeutické prístupy v rámci školského vzdelávacieho programu u žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú výrazné komunikačné nedostatky. Využitím výtvarných techník ako je kreslenie, maľovanie, koláž, modelovanie z hliny a výroba keramiky chceme žiakov stimulovať k sebavyjadreniu
a aktívnejšej komunikácii. V rámci tvorivého procesu umožníme vo zvýšenej miere deťom, ktoré sú verbálne nekomunikujúce aj bez slov vyjadriť vlastné pocity a zobraziť svet okolo seba, tak ako ho vnímajú.
Prostredníctvom projektu Sebavyjadrenie vybavíme súčasnú kreatívnu miestnosť v škole podnecujúcim výtvarným materiálom, ktorý bude využívaný na arteterapeutické činnosti.

*Arteterapia – „liečba umením“ sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov zdravotne znevýhodnených jedincov.