Základné údaje

Základné údaje (Small)
Riaditeľ školy : Mgr. Peter Filip

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Gabriela Jurčiová – P. Mudroňa 46
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Viera Polková – Ul. východná 16 – elokované pracovisko

Počet žiakov spolu : 125
špeciálna základná škola – 119,  praktická škola – 6

Počet tried spolu: 17
špeciálna základná škola – 16,  praktická škola – 1

Počet zamestnancov: 38
učitelia – 22,  asistent učiteľa – 6,5  vychovávateľ – 1,5  odborný zamestnanec-2,           nepedag. zamestnanci – 7

Výchovný poradca : Mgr. Zuzana Klaudíniová
Koordinátori:
– primárnej prevencie : Mgr. Marcela Budiská
– environmentálnej výchovy: PaedDr.Gabriela Hámorská,   Mgr. Katarína Paulínyová
– výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Ľudmila Brisudová

Psychológ centra špeciálno-pedagogického poradenstva: Mgr.Patrícia Suchá

Hospodárka:Iveta Holotová Účtovníčka:Viera Ruttkayová Tajomníčka: Mária Koniarová
Školník : Miroslav Tóth Upratovačky : Adriana Cicková, Eva Labantová, Janka Kleinová