Triedy a triednictvo

Rozdelenie tried a triednictva - variant ARozdelenie tried a triednictva-variant B,C,AT
3.A Mgr. Alena Líšková 1.B PhDr. Tatiana Tešlová
4.A Mgr. Janka Revallová 2.B Mgr. Petra Rakytová-Štancľová
7.A PaedDr. Gabriela Hámorská 1.C Mgr. Zuzana Kopasová
8.A Mgr. Marcela Budiská 2.C Mgr. Monika Cerovská
9.A Mgr. Zuzana Klaudíniová - triedy AT - pre žiakov s autizmom
Praktická škola 1.AT Mgr. Mária Huťková
Mgr. Ľudmila Brisudová 2.AT Ing. Silvia Bihariová
Učitelia bez trednictva: 3. AT Mgr. Katarína Paulínyová
Ing. Ivo Kočvara 4.AT Mgr. Tatiana Bukovská
5.AT Mgr. Danica Filipová
Vychovávatelia: 6.AT Mgr. Renáta Laceková
Eva Kučerová Asistenti učiteľa:
Mária Hanková 0,28 úv. PhDr. Magdaléna Francová
Bc. Janka Majerová 0,5 úv. Mária Hanková
Bc. Janka Majerová 0,5 úv. as. učiteľa Mgr. Xénia Chutňáková
Mgr. Zuzana Kubány
Bc. Anna Semivánová
PhDr. A. Chantal Kozáková
Mgr. Lucia Michálková
Mgr. Ivana Rusnáková
Mgr. Kristína Urbanová