Základné údaje

Základné údaje (Small)
Riaditeľ školy : Mgr. Peter Filip

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Gabriela Jurčiová

Počet žiakov spolu : 123
špeciálna základná škola – 114,  praktická škola – 9

Počet tried spolu: 17
špeciálna základná škola – 16,  praktická škola – 1

Počet zamestnancov: 39
učitelia – 19,  asistent učiteľa – 9,5  vychovávateľ – 1,5  odborný zamestnanec-2,           nepedag. zamestnanci – 7

Výchovný poradca : Mgr. Zuzana Klaudíniová
Koordinátori:
– primárnej prevencie : Mgr. Marcela Budiská
– environmentálnej výchovy: PaedDr.Gabriela Hámorská,   Mgr. Katarína Paulínyová
– výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Alena Líšková

Psychológ centra špeciálno-pedagogického poradenstva: Mgr.Patrícia Suchá

Hospodárka: Beáta Matejovská Účtovníčka: Iveta Holotová Tajomníčka: Mária Koniarová
Školník : Milan Golský,  Upratovačky : Adriana Cicková, Eva Labantová, Janka Kleinová