Základné údaje

Základné údaje (Small)
Riaditeľka školy: Mgr. Ľudmila Brisudová

Zástupkyňa riaditeľky školy: PaedDr. Gabriela Hámorská

Počet žiakov spolu : 123
špeciálna základná škola – 114,  praktická škola – 12

Počet tried spolu: 17
špeciálna základná škola – 16,  praktická škola – 2

Počet zamestnancov: 39
učitelia – 19,  asistent učiteľa – 9,5  vychovávateľ – 1,5    nepedag. zamestnanci – 7

Výchovný poradca : Mgr. Zuzana Klaudíniová
Koordinátori:
– primárnej prevencie : Mgr. Marcela Budiská
– environmentálnej výchovy: Mgr. Alena Líšková ,   Mgr. Katarína Paulínyová
– výchovy k manželstvu a rodičovstvu:

Hospodárka: Beáta Matejovská Účtovníčka: Iveta Holotová Tajomníčka: Mária Koniarová
Školník : Milan Golský,  Upratovačky : Adriana Cicková, Eva Labantová, Janka Kleinová