História školy

DÔLEŽITÉ UDALOSTI

 • 1949 – september Zahájenie vyučovania v Osobitnej škole v Turčianskom svätom Martine
 • 1979 – september Získanie priestorov na Ul. Mudroňovej v Martine
 • 1990 – september Zriadenie triedy pomocnej školy
 • 1994 – september Získanie ďalších priestorov na Ul. východnej v Martine
 • 1997 – júl Nadobudnutie právnej subjektivity
 • 2000 – Zmena názvu školy na Špeciálna základná škola v Martine
  Zrušenie oslobodzovania žiakov od povinnej školskej dochádzky
  Vnútorná diferenciácia špeciálnej základnej školy:
  variant A – žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
  variant B – žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia
  variant C – žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia
 • 2000 – september Zriadenie tried pre žiakov s viacnásobným postihnutím
 • 2001 – september Zriadenie praktickej školy
 • 2002 – január Zriadenie špeciálnopedagogickej poradne – činnosť ukončená 31.12.2022
 • 2002 – september Zriadenie prvej triedy pre žiakov s autizmom
  Začiatok vzdelávania žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím
 • 2007 – 1. jún Návšteva podpredsedu vlády SR a ministra školstva SR
 • 2009 – september Zriadenie školského strediska záujmovej činnosti- centra voľného času
 • 2009 – 2011 Priestorová a materiálna modernizácia školy.
 • 2009 – 2013 Tvorba školských vzdelávacích programov a výchovných programov
 • 2020 – návšteva ministerky školstva SR
 • 2021- 2022 Presun žiakov variantu B z Ul. východná 16 na Ul. P. Mudroňa 46
 • 2022-2023  Zriadenie šiestej triedy pre žiakov s autizmom
 • 2023-2024  Zriadenie druhej triedy praktickej školy