História školy

DÔLEŽITÉ UDALOSTI

1949 – september Zahájenie vyučovania v Osobitnej škole v Turčianskom svätom Martine
1979 – september Získanie priestorov na Ul. Mudroňovej v Martine
1990 – september Zriadenie triedy pomocnej školy
1994 – september Získanie ďalších priestorov na Ul. východnej v Martine
1997 – júl Nadobudnutie právnej subjektivity

2000 Zmena názvu školy na Špeciálna základná škola v Martine
Zrušenie oslobodzovania žiakov od povinnej školskej dochádzky
Vnútorná diferenciácia špeciálnej základnej školy:
variant A – žiaci s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia
variant B – žiaci so stredným stupňom mentálneho postihnutia
variant C – žiaci s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia

2000 – september Zriadenie tried pre žiakov s viacnásobným postihnutím
2001 – september Zriadenie praktickej školy
2002 – január Zriadenie špeciálnopedagogickej poradne – činnosť ukončená 31.12.2022
2002 – september Zriadenie prvej triedy pre žiakov s autizmom
Začiatok vzdelávania žiakov s ťažkým mentálnym postihnutím
2007 – 1. jún Návšteva podpredsedu vlády SR a ministra školstva SR
2009 – september Zriadenie školského strediska záujmovej činnosti- centra voľného času
2009 – 2011 Priestorová a materiálna modernizácia školy.
2009 – 2013 Tvorba školských vzdelávacích programov a výchovných programov

2020 – návšteva ministerky školstva SR

2021- 2022 Presun žiakov variantu B z Ul. východná 16 na Ul. P. Mudroňa 46

2022-2023  Zriadenie šiestej triedy pre žiakov s autizmom

Podrobnejšie údaje o histórii školy sú uvedené v Zborníku o škole.