Špeciálna základná škola

Špeciálna základná škola v Martine

poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Vnútorne sa člení na:

  •  variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,
  •  variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,
  • variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.

Vzdelávanie žiakov variantu A trvá deväť rokov, vo vzdelávacom variante B a C desať rokov.

Absolventi školy pokračujú vo vzdelávaní v odborných učilištiach resp. praktických školách.

Škola je umiestnená na dvoch miestach v Martine.
V hlavnej budove na ulici P.Mudroňa 46 sídli riaditeľstvo školy a sú v nej triedy pre žiakov 3.-9. ročníka variantu A, triedy variantu B  a triedy praktickej školy. Súčasťou budovy je bezbariérový prístup, učebňa etickej výchovy, počítačová učebňa, učebňa hudobnej výchovy, tkáčska dielňa, kuchynka, školské dielne, telocvičňa, zborovňa, miestnosť  výchovného poradcu, školského klubu detí/strediska záujmovej činnosti.

V budove elokovaného pracoviska na ulici východná 16, s bezbariérovým vstupom, sú triedy variantu C, triedy pre žiakov s viacnásobným postihnutím a žiakov s autizmom. Nachádza sa v nej učebňa s počítačmi, učebňa hudobnej výchovy, miestnosť pre individuálne vzdelávaných žiakov, multisenzorická miestnosť, keramická dielňa, kuchynka, cvičebňa, zborovňa. Všetky triedy školy sú zariadené prevažne výškovo nastaviteľným žiackym nábytkom. Materiálne vybavenie školy každoročne dopĺňame o nové učebné pomôcky. Pred školou sa nachádza podnetové  ihrisko.

Počet žiakov spolu – 111

  • špeciálna základná škola – 99
  • praktická škola – 12

Počet tried spolu – 17

  • špeciálna základná škola – 15
  • praktická škola – 2

Informácie-2023-2024