Špeciálna základná škola

pb300074
Špeciálna základná škola v Martine

poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Vnútorne sa člení na:
a) variant A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,
b) variant B pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia,
c) variant C pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo pre žiakov
s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne
ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B.
Vzdelávanie žiakov variantu A trvá deväť rokov, so vzdelávacím variantom B a C desať rokov.

Absolventi školy pokračujú vo vzdelávaní v odborných učilištiach resp. praktických školách.

Škola je umiestnená na dvoch miestach v Martine.
V hlavnej budove na ulici P.Mudroňa 46 sídli riaditeľstvo školy a sú v nej triedy pre žiakov 2.-9. ročníka
variantu A a triedy praktickej školy. Súčasťou budovy je novovybudovaný bezbariérový prístup, učebňa
etickej výchovy, počítačová učebňa, učebňa hudobnej výchovy, tkáčska dielňa,kuchynka, školské dielne, telocvičňa, zborovňa, miestnosť poradenského centra, výchovného poradcu, školského strediska záujmovej činnosti.

Vo vedľajšej budove na Ul. východná 16, s bezbariérovým vstupom, sú triedy 1.-2. ročníka variantu A, variantu B, triedy pre žiakov s viacnásobným postihnutím a žiakov s autizmom. Nachádza sa v nej učebňa s počítačmi, učebňa hudobnej výchovy, miestnosť pre individuálne vzdelávaných žiakov, multisenzorická miestnosť, keramická dielňa,kuchynka, cvičebňa, miestnosť poradenského centra, zborovňa.Všetky triedy školy sú zariadené novým, prevažne výškovo nastaviteľným žiackym nábytkom. Materiálne vybavenie školy každoročne dopĺňame o nové učebné pomôcky.