Výchovné poradenstvo

Výchovná poradkyňa:

Mgr. Zuzana Klaudíniová

Konzultačné hodiny:

štvrtok 9:55 – 11:35

Kontakt:

telefón: 043/413 4004

e-mail: vpklaudini@azet.sk

Výchovný poradca:

 • vypracováva mesačný harmonogram práce
 • zabezpečuje spoluprácu :
  • s vedením školy
  • s pedagógmi,
  • s triednymi učiteľmi,
  • so žiakmi,
  • s rodičmi,
  • s OU (poskytovanie informácii)
 • poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov
 • reaguje na požiadavky učiteľov a uskutočňuje individuálne pohovory so žiakmi a rodičmi
 • organizuje aktivity pre žiakov súvisiace s náplňou práce VP
 • informuje o otázkach štúdia na OU, PŠ a pri voľbe povolania
 • vedie evidenciu žiakov končiacich školskú dochádzku, na evidenciu a spracovanie informácií využíva program Proforient
 • zabezpečuje administratívne práce súvisiace s pokračovaním vzdelávania na OU,PŠ