Praktická škola

Ptraktická škola (Small)

Praktická škola v Martine,

poskytuje prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti.
Príprava v praktickej škole trvá najviac tri roky.
Absolventi získavajú po skončení vysvedčenie o absolvovaní praktickej školy
so zameraním na domáce práce a údržbu domácnosti
(orientácia na samostatné chránené bývanie).

Praktickú školu navštevujú prevažne žiaci so stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, skúsenosti máme aj so žiakmi s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím.
Profilujúcim predmetom sú domáce práce a údržba domácnosti, voliteľnými predmetmi sú pomocné práce
v kuchyni a pestovateľské práce. Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine,
na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické činnosti, vrátane prác v domácnosti.
Žiaci sa zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností – spravidla pod dohľadom.