Súhrnná správa o hospodárení

Súhrnnú správu o hospodárení za rok 2015 spolu s komentárom