Prijatie

Kritériá na prijatie uchádzačov do 1. ročníka  PRAKTICKEJ  ŠKOLY v školskom  roku 2023/2024 bez prijímacích pohovorov:

Riaditeľ Praktickej školy P.Mudroňa 46 v Martine určuje kritériá   na prijatie  uchádzačov bez prijímacej skúšky  do triedy prvého ročníka

  • do praktickej školy sa prijímajú žiaci s mentálnym postihnutím, alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti, zároveň však ich stupeň mentálneho postihnutia a pridruženého zdravotného postihnutia im umožňuje zvládnuť vzdelávací program Praktickej školy v Martine.